I. Kongres o katastru u BiH - Neum - ZBORNIK RADOVA

 

ZAKONODAVNI OKVIR I PLANIRANJE AKTIVNOSTI U KATASTRU
Autor Naslov rada Prezentacija
Vladimir Bojat Program radova Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period 2007.-2016. godine
Jean-Luc Horisberger Modernizacija zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini
Momčilo Fržović Primjena Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti  u RS  
Edib Mehmedović Uloga  ovlaštenog geodete u katastarskom sistemu BiH  
Ivan RAleksić, BaneVujanacMladenDugonjić Katastar nepokretnosti - osnovni strateški cilj Republičkog geodetskog zavoda Srbije  

 

GEODETSKE OSNOVE I NOVE TEHNOLOGIJE MJERENJA U KATASTRU
Autor Naslov rada Prezentacija
Darko Mišković Realizacija novih referentnih sistema za područje Republike Srpske
Ilija Grgić, Željko Bačić, Mihajla Liker Status VRS sustava i servisi u okruženju

Ilija Grgić, Tomislav Bašić, Marija Repanić, Maro Lučić, Bojan Barišić, Mihajla Liker

Primjena servisa za satelitsko pozicioniranje u katastru nekretnina
Marko Šljivarić, Danko Markovinović, Milan Rezo, Mario Kranjec Primjena kodirane izmjere RTK  GPS/GLONASS metodom u katastru nekretnina
Vlado Cetl, Miodrag Roić, Mario Mađe Cijene podataka katastra

 

POTPORA PROCESIMA HARMONIZACIJE PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE
Autor Naslov rada Prezentacija
Maja Pupačić, Antonio Šustić, Damir Pahić Katastarska izmjera - jedan način uspostave sustava uknjižbe nekretnina u  Republici Hrvatskoj
Ivan Lesko Metodologije uspostave baze podataka katastra nekretnina

Ivica Mićanović, Ivan Lesko

Harmonizacija podataka zemljišne knjige i katastra zemljišta na primjeru k.o. Klokot

Jasmina Kurbašić, Milan Bajić

Uspostava i vođenje  zemljišnih knjiga na osnovu  podataka novog  premjera
Meliha Povlakić Etažno vlasništvo prema nacrtu Zakona o stvarnim pravima  

 

DIGITALIZACIJA KATASTRA
Autor Naslov rada Prezentacija
Nedžad Pašalić Potreba za modelom podataka  katastra nekretnina BiH i pravni propisi neophodni za njegovu implementaciju
Zdravko Galić, Miro Govedarica Geoinformatički aspekti Modela podataka katastra BiH

Michael Wagner , Kemal Osmanović

Open Source Software za GIS
Posebno predavanje EUROGEOGRAPHICS- europski model suradnje  

 

KATASTAR U FUNKCIJI UPRAVLJANJA PROSTOROM
Autor Naslov rada Prezentacija
Stipica Pavičić, Hrvoje Matijević, Zvonko Biljecki, Dženata Džehverović Župa Katastarska baza podataka kao temelj za uspostavu prostornog informacijskog sustava – primjer općine Bihać

Ivan Grubić, Ivan Landek, Nada Malnar, Ljerka Rašić, Igor Vilus

Uloga  Geoportala Državne geodetske uprave u uspostavi Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj

Dalibor Marinčić

Integracija alfanumeričkih podataka i  3D modela u GIS okružju

Fahrudin Đuzo, Jasmin Taletović

GIS u prostornom planiranju

Hrvoje Tomić, Siniša Mastelić  Iivić, Hrvoje Matijević

Globalna procjena nekretnina u realizaciji prostornih planova

 

 

SPONZORI i donatori

 

 

 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar