Odluka o dodjeli stipendije

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na VI. sjednici održanoj 23. 01. 2019. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.
Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2018/2019 godinu studentici Kristini Miloš.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-05-19
Mostar, 25. siječnja 2019. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

XV. Sjednica Upravnog odbora

Dana 14. 12. 2018. godine u Mostaru u uredu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije održana je XV Sjednica Upravnog odbora. Na sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Jakova Maganića, koji iz opravdanih razloga bio odsutan. Sjednici je nazočio i predsjednik Skupštine Društva kolega Adelko Krmek.

Jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice, a u prvoj točki dnevnog reda nakon ispravke zapisnika s XIV. sjednice UO od strane predsjednika g. Ivana Leske, isti je jednoglasno usvojen.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA FONDACIJE

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2018./2019. godinu.
2. Ukupno se dodjeljuje 2 stipendija u iznosu po 300 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike.
3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja.
4. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike, državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
5. Tražena dokumentacija za Natječaj, obrasci i ostale podrobne obavijesti na web stranici Fondacije: https://www.gdhb.ba/fondacija .

Upravni odbor Fondacije

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar