XVI. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XVI. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Čapljini 23. 01. 20189 godine s početkom u 12 sati.

Sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Mladena Mitrovića, koji je iz opravdanih razloga nije prisustvovao.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne XV. Sjednice.

Po drugoj točki dnevnog reda načelno je dogovoren termina za održavanje Godišnje skupštine i poslan zahtjev za ponudu hotelu „Adria-Ski“; definitivni termin bit će utvrđen po dostavi ponude.

Odluka o dodjeli stipendije

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na VI. sjednici održanoj 23. 01. 2019. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.
Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2018/2019 godinu studentici Kristini Miloš.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-05-19
Mostar, 25. siječnja 2019. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

XV. Sjednica Upravnog odbora

Dana 14. 12. 2018. godine u Mostaru u uredu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije održana je XV Sjednica Upravnog odbora. Na sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Jakova Maganića, koji iz opravdanih razloga bio odsutan. Sjednici je nazočio i predsjednik Skupštine Društva kolega Adelko Krmek.

Jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice, a u prvoj točki dnevnog reda nakon ispravke zapisnika s XIV. sjednice UO od strane predsjednika g. Ivana Leske, isti je jednoglasno usvojen.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar