Statut Društva


Na temelju članka 18. Zakona o udrugama i fondacijama (“Službene novine FBIH”, broj 45/02), Skupština Geodetskog društva Herceg-Bosne na Godišnjoj, izbornoj, skupštini održanoj 10. lipnja 2016. godine na Vlašiću d o n o s i
S T A T U T
GEODETSKOG DRUŠTVA HERCEG – BOSNE
pročišćeni tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.


Geodetsko društvo Herceg-Bosne (u daljnjem tekstu Društvo) je strukovna, izvanstranačka i javna udruga diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara geodetske struke, te znanstvenih upravnih i drugih djelatnika koji se bave geodetskim poslovima.
Geodetsko društvo Herceg-Bosne upisano je u Registar udruga koji se vodi u Federalnom ministarstvu pravde.
Društvo se može udruživati u saveze ili pripojiti, razdvojiti ili transformirati u drugu udrugu, na način predviđen zakonom, a po odluci Skupštine
Društvo će ostvarivati suradnju sa zainteresiranim srodnim domaćim i inozemnim udrugama, sukladno zakonu.
Društvo će djelovati na području Federacije Bosne i Hercegovine, a i šire sukladno pozitivnim zakonskim propisima.


Članak 2.


Naziv udruge je “GEODETSKO DRUŠTVO HERCEG-BOSNE”, skraćen naziv je GD HB.
Naziv Društva na engleskom jeziku je: Geodetic society of Herceg-Bosnia.
Sjedište Društva je u Mostaru na adresi Trg hrvatskih velikana bb.


Članak 3.


Društvo je pravna osoba s pravima i obvezama koje za pravne osobe proizlaze iz važećih pozitivno-pravnih propisa.
Društvo ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm.
Na početku je ispisan naziv Društva (pri vrhu), mjesto sjedišta Društva (pri dnu), a u sredini pečata je stilizirani prikaz zemaljske kugle, kao znaka geodeta, unutar kojeg je kroz mrežu meridijana i paralela istaknut stilizirani povijesni hrvatski grb i skraćeni naziv Društva GD HB.


Članak 4.


Udrugu/Društvo predstavlja i zastupa predsjednik.
Predsjednik Društva je u isto vrijeme i predsjednik Upravnog odbora.


II. CILJ I DJELATNOST DRUŠTVA


Članak 5.


Cilj i svrha djelovanja Društva je promicanje geodetske djelatnosti i razvoj geodezije kao znanstvenog područja, te poticanje društvenog života članstva radi stjecanja općeg i stručnog znanja, a u skladu s Ustavom F BiH, zakonima i ovim Statutom.
Navedene ciljeve i djelatnosti Društvo će ostvariti kroz:
• organiziranje članskih sastanaka s društvenom, stručnom i znanstvenom tematikom,
• organiziranjem i pomaganjem stručnog i znanstvenog rada na području geodezije,
• organiziranjem predavanja domaćih i stranih stručnjaka,
• organiziranje stručnih i znanstvenih kongresa, studijskih putovanja, seminara, tečajeva i sličnih oblika obrazovanja,
• poticanje stvaralaštva i primjena suvremenih dostignuća u praktičnom i znanstvenom radu u svim područjima geodetske djelatnosti,
• unaprjeđivanje odnosa na području suradnje geodetske znanosti, gospodarstva i obrazovanja sa ovlaštenim geodetskim stručnjacima,
• izdavanje stručnih radova, publikacija, časopisa, knjiga i dr. iz oblasti geodetske djelatnosti, za svoje članove i sve zainteresirane, sukladno zakonu,
• aktivnosti kojima se propagira, popularizira i unaprjeđuje geodetska struka, sukladno zakonu


III. ČLANSTVO


Članak 6.


Član Društva može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strana osoba koja ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravna osoba koja dragovoljno pristupi Društvu na način propisan Statutom.
Članovi Društva mogu biti redoviti, zaslužni i počasni.
Redoviti članovi Društva su geodetski inženjeri i tehničari kao i drugi stručnjaci koji rade u organizacijama, znanstvenim i nastavnim ustanovama geodetske djelatnosti ili se samostalno bave geodetskim poslovima.
Zaslužni članovi Društva su osobe koje postignu značajne rezultate za neko područje djelatnosti Društva.
Počasni članovi Društva su osobe koje svojim radom ostvare zasluge značajne za geodeziju općenito.


Članak 7.


Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
Redoviti članovi stječu svoj status u Društvu upisom u imenik članstva. O upisu odlučuje Upravni odbor Društva natpolovičnom većinom članova.
Skupština Društva odlučuje o izboru zaslužnih i počasnih članova Društva.


Članak 8.


Prava, dužnosti i obveze članova Društva su:
• da bira i bude biran u sva tijela Društva,
• da aktivno sudjeluje u svim aktivnostima Društva,
• da pokreće i razmatra sva pitanja iz područja rada Društva i podnosi prijedloge za donošenje odluka i preporuka,
• da se pridržava odredbi ovog Statuta i drugih akata donesenim sukladno s njim,
• da čuva ugled Društva i struke,
• da uredno plaća članarinu.


Članak 9.


Članstvo u Društvu može prestati:
• istupanjem,
• brisanjem,
• isključenjem,
• neplaćanjem članarine,
• smrću,
• prestankom rada Društva.


Članak 10.


Svaki član može dobrovoljno istupiti iz Društva bez obrazloženja uz odgovarajuću izjavu.
Član se briše iz imenika ako ne plaća članarinu dulje od dvije godine, nakon podmirenja duga član se ponovo može upisati u Društvo.
Član se isključuje iz Društva ako teže prekrši odredbe ovog Statuta ili ako svojim djelovanjem šteti ugledu Društva.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor nakon prethodno pribavljenog mišljenja Suda časti.
Protiv odluke o isključenju moguća je žalba o kojoj odlučuje Skupština Društva. Odluka Skupštine je konačna.


IV. ETIČKI KODEKS


Članak 11.


Geodezija je struka, a privilegija struke poziva na profesionalni moral i odgovornost. Odlike poštenja, integriteta, odanosti, pravičnosti, nepristranosti, iskrenosti, povjerljivosti i nepovredivosti povjerenja predstavljaju profesionalne obveze svakog člana. Svaki član treba slijediti visoke standarde poslovne etike, osobnog poštenja i profesionalnog ponašanja. Termin „član“ u ovom kodeksu uključuje sve vidove članstva.


Članak 12.


Članovi Društva neće dopustiti objavu ili korištenje svojih stručnih mišljenja/vještačenja ili podataka za bilo kakve nevjerodostojne ili nezakonite radnje.
Članovi Društva neće davati svoja stručna mišljenja/vještačenja ili pravno svjedočiti bez da su temeljito upućeni, u mjeri u kojoj je to razumno potrebno.


Članak 13 .


Članovi Društva koji prekrše etičke standarde utvrđene člancima 11. i 12. snosit će odgovarajuće kazne propisane Statutom.


V. PRIZNANJA DRUŠTVA


Članak 14.


Članu Društva ili drugoj osobi koja postigne značajne rezultate u području djelatnosti Društva ili je naročito zaslužan za rad, ili pomoć Društvu u radu, može se dodijeliti titula počasnog odnosno zaslužnog, člana Društva.
Pojedincima, institucijama, tvrtkama ili drugim subjektima koji u bilo kojem obliku podupiru rad Društva mogu se dodijeliti zahvalnice Društva.
O dodjeli priznanja odlučuje Skupština na temelju prijedloga i obrazloženja Upravnog odbora ili najmanje tri člana Društva.


VI. TIJELA DRUŠTVA


Članak 15.


Tijela Društva su;
1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Nadzorni odbor,
4. Sud časti,
5. Povremene radne grupe, odbori i komisije.


1. Skupština


Članak 16.


Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja, a čine je svi članovi Društva s jednakim pravom glasa. Njen rad je javan.
Skupštinom rukovodi predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine se bira natpolovičnom većinom nazočnih članova Društva.
Mandat predsjednika Skupštine traje četiri godine. Član Društva dužnost predsjednika Skupštine može obnašati najviše dva mandata za redom.


Članak 17.


Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Redovita Skupština se održava svake godine, izborna svake četvrte, a izvanredna prema potrebi.


Članak 18.


Skupštinu, (redovitu, izbornu i izvanrednu) saziva Predsjednik Skupštine, (pismeno na adrese, ili e-mail adrese članova Društva i putem web stranice Društva).
Izvanredna Skupština se može sazvati na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje 1/5 članova Društva. (pismeno na adrese, ili e-mail adrese, članova Društva i putem web stranice Društva).
Izvanrednom Skupštinom predsjedava predsjednik ili, od strane prisutnih, izabrani član Društva.


Članak 19.


Skupština na početku zasjedanja bira radno predsjedništvo sastavljeno od predsjednika, i dva člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika


Članak 20.


Skupština Društva:
• donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom,
• daje suglasnost na pravne radnje poduzete u postupku utemeljivanja udruge,
• bira i opoziva predsjednika Skupštine, predsjednika Društva i članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, te predstavnike Društva u drugim organizacijama,
• usvaja izvješća koja je pripremio Upravni odbor i drugi organi Društva, ili osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje,
• usvaja proračun, program rada i odluke, koja je pripremio Upravni odbor i drugi organi Društva, ili osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje,
• bira zaslužne i počasne članove Društva i odlučuje o dodjeli zahvalnica Društva,
• rješava žalbe protiv isključenja iz članstva,
• određuje iznos godišnje članarine,
• odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruge,
• odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.


Članak 21.


Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 2/3 članova Društva.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Društva.
O raspravama i odlukama Skupštine vodi se zapisnik.


2. Upravni odbor


Članak 22.


Upravni odbor sastoji se od 5 (pet) članova, i to predsjednika Društva i 4 (četiri) odbornika.
Na Skupštini se prvo, u posebnom izbornom krugu, bira predsjednik Društva, koji je po položaju predsjednik Upravnog odbora, a zatim ostali članovi Upravnog odbora.
Upravni odbor se konstituira na svojoj prvoj sjednici kojoj predsjedava novoizabrani predsjednik Društva.
Upravni odbor može odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor odluke donosi 2/3 većinom prisutnih članova.


Članak 23.


Upravni odbor:
• priprema sjednice Skupštine,
• priprema i predlaže nacrt izmjena i dopuna Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
• provodi politiku, programe, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština,
• upravlja imovinom Društva,
• podnosi godišnja izvješća o svom radu Skupštini na usvajanje,
• bira i razrješava, na prijedlog predsjednika Društva, potpredsjednika, tajnika i blagajnika,
• vrši druge poslove određene Statutom,

Članak 24.


Predsjednik Društva predsjedava i rukovodi sjednicama Upravnog odbora, potpisuje spise, te predstavlja i zastupa Društvo pred javnošću.


Članak 25.


Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika kada je on spriječen.
Potpredsjednika biraju, između sebe, članovi Upravnog odbora na konstituirajućoj sjednici.


Članak 26.


Tajnik se brine o tekućim poslovima Društva, supotpisuje s predsjednikom spise, rukovodi prepiskom Društva i čuva pečat.
Tajnika biraju, između sebe, članovi Upravnog odbora na konstituirajućoj sjednici.


Članak 27.


Blagajnika imenuju/biraju članovi Upravnog odbora i to između članova Društva
Blagajnik se brine o novčano - knjigovodstvenom poslovanju Društva. On isplaćuje redovite izdatke prema proračunu i izvanredne prema odlukama Upravnog odbora.
Naloge za redovite i izvanredne izdatke potpisuju, za to ovlaštene osobe
Blagajnik priprema svu dokumentaciju potrebnu za izradu završnog računa Društva.
Blagajničke knjige blagajnik redovito podnosi na uvid Nadzornom odboru.


Članak 28.


Ostali članovi Upravnog odbora pomažu u radu, a u slučaju spriječenosti članova zamjenjuju ih drugi članovi Društva sukladno odluci Upravnog odbora.


Članak 29.


Upravni odbor podnosi pismeni izvještaj o svom radu Skupštini.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Član Društva dužnost člana Upravnog odbora može obnašati najviše dva mandata za redom.


Članak 30.


Prema potrebi i po pozivu, sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati i drugi članovi Društva.

3.Nadzorni odbor


Članak 31.


Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana, i to predsjednika i dva člana.
Predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora na svom prvom sastanku.


Članak 32.


Nadzorni odbor se brine o primjeni zakonskih propisa, Statuta Društva, i to osobito u pogledu financijskog poslovanja.
Nadzorni odbor obavlja redovite preglede financijskog poslovanja, koji može izvršiti kad god nađe za shodno, a najmanje jedanput godišnje, i to prije Skupštine.
O pregledima se vodi zapisnik i podnosi izvještaj Skupštini. Zapisnik potpisuju svi članovi Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odluke donosi 2/3 većinom članova.


Članak 33.


Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Član Društva, dužnost člana Nadzornog odbora, može obnašati najviše dva mandata za redom.


4. Sud časti


Članak 34.


Sud časti sastoji se od tri člana, i to: predsjednika i dva člana. Predsjednik se bira između članova Suda časti na prvoj sjednici.
Svi članovi Suda časti moraju biti istaknuti geodetski stručnjaci.
Sud časti odluke donosi 2/3 većinom članova.


Članak 35.


Sud časti sastaje se, samoinicijativno ili na poticaj članstva Društva, u slučaju povrede etičkog kodeksa ili profesionalne etike od strane nekog člana Društva.


Članak 36.


Sud časti može donijeti 3 odluke: odbaciti optužbe, izreći javnu opomenu i proglasiti isključenje iz Društva.
Protiv javne opomene i isključenja dopuštena je žalba Skupštini.
Odluka Skupštine je konačna.


Članak 37.


Mandat članova Suda časti traje četiri godine. Član Društva, dužnost člana Suda časti, može obnašati najviše dva mandata za redom.


5. Povremeni odbori, radne skupine i komisije


Članak 38.


Za prigodne ili povremene aktivnosti Skupština, ili Upravni odbor, može imenovati odgovarajuće povremene odbore, radne skupine i komisije.
O svom djelovanju isti podnose izvještaj Skupštini ili Upravnom odboru.


VII. FINANCIRANJE I MATERIJALNO POSLOVANJE


Članak 39.


Sredstva za svoj rad Društvo ostvaruje:
• od članarina,
• potporom i donacijama fizičkih i pravnih osoba,
• sredstvima dodijeljenim iz proračuna,
• sredstvima dobivenim kroz javne natječaje,
• prihodima od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda,
• prihoda stečenih obavljanjem gospodarske djelatnosti,
• i drugim prihodima stečenim, sukladno zakonu i Statutu Društva.


Članak 40.


Iznos članarine za svaku godinu određuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Skupština može odlučiti da umirovljenici plaćaju sniženu članarinu.


Članak 41.


Na temelju programa rada Skupština donosi godišnji proračun. Proračunom se planira ukupan prihod i rashod Društva sukladno, zakonu, ciljevima i zadacima.
Proračun usvaja Skupština na prijedlog Upravnog odbora.


Članak 42.


Novčani se izdaci isplaćuju sukladno s odgovarajućim zakonskim propisima, Statutom i internim pravilnicima Društva.

Članak 43.


Odlukom Upravnog odbora, blagajnički i knjigovodstveni poslovi mogu se povjeriti ovlaštenim stručnim osobama ili organizacijama. Te se osobe brinu osobito o striktnoj primjeni važećih financijskih zakonskih propisa. O svom radu angažirani stručnjaci podnose izvještaj Upravnom odboru.


Članak 44.


Financijsko poslovanje obavlja se putem vlastitog žiro-računa.


Članak 45.


Za imovinsko-pravne poslove Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Društvo ne odgovara za obveze svojih članova, niti članovi za obveze Društva.


Članak 46.


Rad organa Društva je javan, a javnost rada ostvaruje se obavješćivanjem članova i zainteresiranih medija.


VIII. STRUČNA SLUŽBA


Članak 47 .


Na prijedlog Upravnog odbora, a po odluci Skupštine može se radi obavljanja administrativno-tehničkih, materijalno-financijskih i drugih poslova osnovati stručna služba s potrebnim brojem zaposlenih.
Poslove i zadatke stručne službe, te način njihovog ostvarenja odredit će Upravni odbor posebnim pravilnikom.
Sredstva za rad stručne službe osigurava Društvo.


IX. PRESTANAK RADA DRUŠTVA


Članak 48.


Društvo prestaje s radom:
• ako Skupština, 2/3 većinom, donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruge,
• ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. stavak 4. Zakona o Društvima i fondacijama (“Službene novine FBIH”, broj 45/02),
• ako se utvrdi da je Društvo prestalo djelovati.
Smatrat će se da je Društvo prestalo djelovati:
• ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruge za održavanje skupštine, a skupština Udruge nije održana,
• ako se broj članova Udruge smanji ispod broja određenog Zakonom o udrugama i fondacijama (“Službene novine FBIH”, broj 45/02) ,
Članak 49.
U slučaju prestanka djelovanja Društva sva njegova imovina predaje se na čuvanje instituciji koju će odrediti Skupština Društva.


X. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE


Članak 50.


Statut Društva kao i izmjene i dopune Statuta donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Izmjene i dopune Statuta ili donošenje novog Statuta vrše se na temelju zakona ili na inicijativu 1/4 članova Društva.
Izmjene i dopune Statuta vrše se po istom postupku koje se primjenjuje za njegovo donošenje.
Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština.


Članak 51.


Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva–pročišćeni tekst broj 04-05-2-2375/00 od 31. 08. 2012. godine.


Članak 52.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA GD H-B Predsjednik Skupštine GDHB
Broj: 08-16
Vlašić, 10. lipnja 2016.
______________________
Zdravko Prka, dipl. ing. geod.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar