Pravilnik

Na temelju članka 3. i 9. Statuta Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, (u daljnjem tekstu-Fondacija), Upravni odbor Fondacije na sjednici održanoj 15. rujna 2010. d o n o s i

P R A V I L N I K
o dodjeli stipendija i drugih
oblika financijske potpore
studentima geodezije i geoinformatike

 
I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele stipendija i drugih oblika financijske potpore, mirovanja stipendije, raskida ugovora o stipendiranju studentima geodezije i geoinformatike.
Članak 2.


Pravo na stipendiju (i druge oblike potpore) mogu ostvariti redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.


Članak 3.

Sredstva za stipendije osiguravaju se iz sredstava Fondacije.

II.    KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 4.

Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju stipendije su:
a)    uspjeh u prethodnom školovanju,
b)    postignuća na natjecanjima,
c)    materijalni status,
d)    posebne obiteljske prilike.
III.    KRITERIJI  ZA DODJELU  DRUGIH OBLIKA POTPORE

Članak 5.


Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju drugi oblici financijske potpore:

a)    izrada diplomskog rada,
b)    stručna putovanja,
c)    liječenje,
d)    posebne obiteljske prilike.


IV.    DODJELA STIPENDIJA

Članak 6.


Pojedinačni iznos stipendije, i drugih oblika financijske potpore kao i broj stipendista određuje Upravni odbor Fondacije.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija donosi Upravni odbor Fondacije.

Članak 7.


Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na web stranici Geodetskog društva Herceg-Bosne, minimalno u jednim dnevnim novinama i na web stranicama visokoškolskih ustanova koji školuju studente geodezije i geoinformatike. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj sadrži:

    akademsku godinu za koju se isti raspisuje,
    rok trajanja natječaja,
    broj stipendija koje se dodjeljuju,
    opće uvjete za dodjelu stipendija,
    dokumente koje treba priložiti uz pismeni zahtjev.

 
Članak 8.


Uz prijavu na Natječaj za dodjelu stipendija podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

    Zamolbu,
    Preslika osobne iskaznice,
    Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
    Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu,
    Prijepis ocjena s fakulteta za redovne studente, odnosno presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i svjedodžbe o maturi za studente koji su upisali prvu godinu studija,
    Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
    Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima,
    Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
    Osobnu izjavu da nije korisnik druge stipendije,
    Presliku indeksa.

 
Članak 9.


Upravni odbor prikuplja prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i utvrđuje prijedlog rangliste za izbor korisnika stipendije.

Temeljem rangliste Upravni odbor Fondacije donosi odluku o korisnicima stipendije.

S donesenom odlukom upoznaju se svi podnositelji zahtjeva, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana po primljenoj obavijesti.

Prigovor rješava Upravni odbor Fondacije. Odluka po prigovoru je konačna.

Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendije pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

Članak 10.


Ugovor o stipendiranju sadrži:

    ugovorne strane, odnosno njihove zakonske zastupnike, i adresu prebivališta,
    naziv i mjesto obrazovne ustanove, naziv fakulteta i smjer  za koji se obrazuje korisnik stipendije
    iznos stipendije,
    vrijeme korištenja stipendije,
    odredbe o prestanku davanja stipendije, mirovanju i vraćanju stipendije i druge odredbe važne za korištenje stipendije,
    način rješavanja međusobnih prava i obveza,
    mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih stranaka, odnosno njihovih zastupnika i druge odredbe.


Stipendija se isplaćuje za akademsku godinu, odnosno kroz 10 mjeseci.  

Članak 11.


Ugovor o stipendiranju sklapa predsjednik Upravnog odbora Fondacije, ili osoba koju on ovlasti, s korisnikom stipendije, uz supotpis zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj), kao jamca.

Ugovor o stipendiranju neće se sklopiti ako student  već prima stipendiju ili neku drugu naknadu za školovanje.

Članak 12.


Korisnik stipendije može primati stipendiju na preddiplomskom studiju za 3 (tri) ak. godine, a na poslijediplomskom studiju za 2 (dvije) ak. godine studija.

Korisnik stipendije dužan je redovno dostavljati uvjerenje o upisu u naredni semestar najkasnije 15 dana od upisa.

Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak stipendiranja u narednoj ak. godini studija pod slijedećim uvjetima:

    da je ostvario 48 (80 %) ECTS bodova iz tekuće godine studiranja,
    da je ostvario 60 (100%) ECTS bodova iz prethodne godine studija  (kod upisa treće godine preddiplomskog studija).


Korisnik stipendije dužan je izvijestiti Upravni odbor ukoliko je došlo do značajnih promjena okolnosti zbog kojih je  dodijeljena stipendija.

Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju.

Članak 13.


Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje u isplati stipendije ukoliko ne upiše studijsku godinu uz uvjet da je u tekućoj godini ostvario minimum od 30 ECTS bodova.

Mirovanje može iznositi najduže jednu akademsku godinu za vrijeme studija.

Za vrijeme mirovanja stipendija se ne isplaćuje. Ponovno pravo na isplatu stipendije stječe se upisom u višu godinu studija, sukladno stavku 3. članka 12. ovog Pravilnika  što se dokazuje uvjerenjem o upisu.

Članak 14.


Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze Upravni odbor Fondacije ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor, a isplaćeni iznos stipendije student mora vratiti na način propisan stavkom 3. članka 16. ovog Pravilnika.

Ugovor o stipendiranju će se raskinuti u sljedećim slučajevima:

    ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ne ispuni uvjete iz  stavka 3. članka 12. ili iz stavka 1. odnosno stavka 3. članka 13. ovog Pravilnika,
    ako je došlo do značajnih  promjena u okolnostima zbog kojih je stipendija dodijeljena,
    ako se utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku sklapanja ugovora,
    ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora dužem od 6 mjeseci,

V. POVRAT STIPENDIJE

Članak 15.


Korisnik stipendije dužan je 2 mjeseca po uposlenju ili najkasnije 6 mjeseci od završetka studija započeti povrat sredstava dobivenih na ime stipendije.

Korisnik stipendije dužan je o uposlenju izvijestiti Upravni odbor Fondacije u roku od 15 dana dostavom odgovarajuće potvrde.

Članak 16.


Korisnici stipendija dužni su vratiti novčani iznos koji su primili na ime stipendija Fondaciji  najdulje u vremenskom roku za koji su primali sredstva.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ovog članka, Korisnik stipendije koji završi studij u redovitom roku i uposli se na teritoriju BiH  i ostane uposlen onoliko mjeseci koliko je primao stipendiju ostvaruje pravo na umanjenje sredstava za povrat za 50 %.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ovog članka, Korisnik stipendije koji  ne završi studij u redovitom roku, a uposli se na teritoriju BiH i ostane uposlen onoliko mjeseci koliko je primao stipendiju ostvaruje pravo na umanjenje sredstava za povrat za 25 %.

Korisnici stipendija sa kojima je raskinut ugovor o stipendiranju dužni su primljeni iznos vratiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana raskida Ugovora.

Članak 17.


Za osiguranje povrata stipendije jamči, solidarno s Korisnikom, njegov zakonski zastupnik ili staratelj odnosno jamac.

U slučaju neispunjenja obveza po ovom Ugovoru jamac svojim potpisom ovlašćuje Upravni odbor Fondacije, kao davatelja stipendije, da može u svako doba pristupiti prisilnoj naplati svog potraživanja i svih drugih troškova nastalih u postupku prisilne naplate iz njegove imovine, do potpune naplate.


V.    DODJELA DRUGIH OBLIKA POTPORE

Članak 18.


Pravo na druge oblike potpore iz članka 5. ovog Pravilnika mogu se ostvariti temeljem zahtjeva.

Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se Upravnom odboru Fondacije, uz predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva.  

Odluku o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odbor Fondacije.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave na web stranici Geodetskog društva Herceg-Bosne.


 
Broj: 06-10    
Mostar, 15.rujna 2010.god.                              .
    

Predsjednik Upravnog odbora

Ivan Lesko, dipl.ing.geod.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar