O b a v i j e s t:

Tijela Geodetskog društva Herceg-Bosne održat će zajedničku sjednicu, dana 03. rujna 2010. godine (petak), u 10 sati, u Kiseljaku, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,

2. Studijsko putovanje „Listopad 2010.“ ,

3. Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike,

4. Tekuća pitanja

- aktivnosti radne skupine zadužene za praćenje procedura usvajanja Zakona o izmjeri i katastru nekretnina na federalnoj razini

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar