Statut Fondacije

Na temelju  članaka 20. i 22. Zakona o udrugama i fondacijama F BiH („Službene novine F BiH“, broj 45/02), Skupština Geodetskog društva Herceg Bosne, kao osnivač, na svojoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2010. godine donosi

S T A T U T
FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

I . OPĆE ODREDBE
Članak 1.


Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, (u daljnjem tekstu: Fondacija) je nevladina, izvanstranačka, neprofitabilna i dobrotvorna organizacija koja ima status pravnog lica sa svim pravima i obavezama pravnog lica, a stječe ga danom upisa u registar kod nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom.

Statutom  Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, (u daljnjem tekstu: Statut), uređuje se:

1)    puni naziv i adresa sjedišta Fondacije,
2)    ciljevi i djelatnost Fondacije,
3)    tijela Fondacije,  način njihovog izbora, ovlasti, nadležnost i trajanje mandata tijela Fondacije, kvorum za odlučivanje, pravila glasovanja, te uvjete raspuštanja tijela Fondacije,
4)    zastupanje i predstavljanje Fondacije,
5)    opis oblika i sadržaja znaka Fondacije,
6)    opis oblika i sadržaja pečata Fondacije,
7)    pravila korištenja sredstava Fondacije,
8)    moguće korisnike sredstava Fondacije
9)    postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlasti i način donošenja ostalih općih akata Fondacije,
10)    način usvajanja i podnošenja financijskog izvješća i izvješća o  radu
11)    uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Fondacije,
12)    pravila stjecanja, upravljanja i uporabe imetka Fondacije,
13)    pravila za raspolaganje imovinom Fondacije u slučaju prestanka rada Fondacije,

Statutom se uređuju i druga pitanja koja su od značaja za ciljeve i djelatnost Fondacije.

Članak 2.


Puni naziv Fondacije je:
-    Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, (U daljnjem tekstu Fondacija)

Sjedište Fondacije je u Mostaru na adresi Trg hvatskih velikana bb.

Fondacija može promijeniti svoju adresu i sjedište, na način kako je to određeno ovim Statutom, i sukladno  zakonu.

Članak 3.


Ciljevi Fondacije su:

Osiguranje nedostajućih visokoobrazovanih stručnjaka/inženjera geodetske i geoinformatičke struke, putem stipendiranja i novčanog podupiranja nadarenih studenata, i onih koji su slabijeg imovinskog stanja, pomoći učenicima pri upisu na fakultete, te pomoći kod uposlenja po završetku studija.
Ciljeve definirane u stavku 1. ovog članka Fondacija će postići kroz obavljanje slijedećih djelatnosti:

    prikupljanje sredstava potrebnih za rad Fondacije,
    odgovorno upravljanje tim sredstvima.

 
Članak 4.


Sredstva  potrebna za rad Fondacije osigurati će se prikupljanjem donacija:
1)    od strane Osnivača Fondacije,
2)    iz proračuna zainteresiranih institucija,
3)    od državnih i privatnih tvrtki,
4)    od pojedinaca,
5)    organiziranjem znanstvenih skupova, okruglih stolova, edukativnih prezentacija, predavanja i izložbi.

Fondacija se može angažirati i u svim drugim, zakonskim, vrstama aktivnosti u cilju promoviranja svojih neprofitnih ciljeva.

Članak 5.


Mogući korisnici sredstava Fondacije su učenici i studenti, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uvjete propisane pravilnicima o korištenju sredstava i drugim aktima Fondacije.

II. TIJELA FONDACIJE
Članak 6.


Tijelo upravljanja fondacijom je Upravni odbor Fondacije.

Statutom Fondacije mogu se utvrditi i druga tijela Fondacije.

Članovi tijela Fondacije biraju se između članova Geodetskog društva Herceg Bosne (u daljnjem tekstu - Osnivača).

Članovi tijela Fondacije su dužni svoje obveze obavljati na način koji neće štetiti  ugledu Fondacije.


II.1. UPRAVNI ODBOR
Članak 7.

Članove Upravnog odbora imenuje Skupština Osnivača Fondacije, svojom odlukom.

Upravni odbor ima pet (5) članova, od kojih je jedan (1) predsjednik,

Imenovanje Upravnog odbora obavlja se sukladno Statutu Osnivača.
Članak 8 .

Mandat članova Upravnog odbora Fondacije traje četiri (4) godine, sa mogućnošću reizbora.

Mandat članova Upravnog odbora Fondacije može prestati:

1)    istekom mandata,
2)    pisanom ostavkom, dostavljenom Skupštini Osnivača,
3)    opozivom člana od strane Upravnog odbora Fondacije, i uz suglasnost  Osnivača,
4)    neopravdanim nedolaskom na sastanak Upravnog odbora dva puta uzastopno,
5)    ako član Upravnog odbora djeluje suprotno programskim ciljevima Fondacije,
6)    ako član Upravnog odbora nedoličnim ispadima ili svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Fondacije,
7)    u slučaju smrti.
Članak 9.

Upravni odbor Fondacije odgovoran je za ostvarivanje ciljeva Fondacije utvrđene osnivačkim aktom i ovim Statutom.
Upravni odbor Fondacije nadležan je za:
1)    davanje suglasnosti za pravne radnje koje su preuzete u ime Fondacije prije njezinog upisa u registar,
2)    izradu prijedloga izmjena i dopuna statuta, kao i drugih akata utvrđenih statutom,
3)    upravljanje imovinom Fondacije,
4)    imenuje, i razrješava, predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fondacije,
5)    odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada, kao i drugim statusnim promjenama  Fondacije,
6)    usvaja financijska i druga izvješća,
7)    podnosi financijsko i godišnje izvješće o radu  Fondacije Skupštini  Osnivača,
8)    priprema, i usvaja, dokumente/akte potrebne za rad Fondacije, predviđene zakonom i ovim Statutom,
9)    uspostavlja organe, kao što su komisije i savjeti, za koje Upravni odbor procijeni da su neophodni za bolje funkcioniranje Fondacije,
10)    odlučuje o utemeljenju subjekta za gospodarsku i drugu djelatnost radi ostvarivanja ciljeva iz članka 3. Statuta,
11)    vrši  i druge poslove sukladno zakonu i Statutu.
Članak 10.

Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora.
Odluke i zapisnici sa sjednica Upravnog odbora izradit će se u pisanoj formi i moraju biti potpisane od strane Predsjednika.
Članak 11.

Upravni odbor može raspravljati i odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora, osim u slučajevima iz članka 12. ovog Statuta.
Upravni odbor odlučuje, natpolovičnom većinom nazočnih članova, o usvajanju predloženih akata i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti.
Članak 12.

Nazočnost svih članova Upravnog odbora je obavezna za donošenje slijedećih odluka:

1)    Izbor ili razrješenje Predsjednika,
2)    Odlučivanje o upravljanju imovinom,
3)    Odlučivanje o okončanju rada ili integriranju Fondacije sa nekom drugom neprofitnom organizacijom,
4)    Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Odluke se smatraju usvojenim ako je za njih glasala natpolovična većina članova Upravnog odbora Fondacije.
Članak 13.

Sjednice Upravnog odbora, iznimno, mogu se održavati i u formi elektronske konferencije. U tom slučaju, kao dokumentacija o stavovima svakog člana Upravnog odbora, služe elektronske stranice sa jasno naznačenom e-mail adresom svakog člana i njegovim preciznim izjašnjavanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Članak 14.


Upravni odbor se sastaje najmanje četiri (4) puta godišnje.

Predsjednik je dužan sazvati Upravni odbor ukoliko to traže najmanje dva (2) člana Upravnog odbora.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik i o tome obavještava sve članove Upravnog odbora 15 dana unaprijed.


III. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE

Članak 15.


Fondaciju vodi, zastupa i u pravnom prometu predstavlja predsjednik Upravnog odbora Fondacije (u daljnjem tekstu: predsjednik).
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, Fondaciju predstavlja i zastupa zamjenik predsjednika Upravnog odbora Fondacije (u daljnjem tekstu: zamjenik predsjednika).
Predsjednik  i zamjenik predsjednika moraju biti osobe koja svojim znanjem i ugledom mogu reprezentativno predstavljati Fondaciju.
Članak 16.

Predsjednik obavlja sljedeće poslove:
1)    provodi temeljni cilj osnivanja Fondacije,
2)    izvršava odluke Upravnog odbora,
3)    uz suglasnost Upravnog odbora, zaključuje ugovore u ime i za račun Fondacije,
4)    predlaže materijale o kojima će se raspravljati na sjednici Upravnog odbora,
5)    priprema: odluke, rješenja, program rada, prijedlog proračuna, završni račun Fondacije i druge akte predstavljanja i rukovođenja Fondacijom,
6)    Upravnom odboru Fondacije podnosi financijsko izvješće i izvješće o radu Fondacije najmanje jednom godišnje,
7)    kroz odnose sa javnošću aktivno promovira ciljeve Fondacije,
8)    obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Članak 17.

Predsjednik ne može, bez suglasnosti Upravnog odbora, raspolagati imovinom Fondacije (stjecati, opterećivati, prodavati) čija vrijednost prelazi 1.000,00 KM.
Članak 18.

Mandat predsjednika  i zamjenika predsjednika traje četiri (4) godine, s mogućnošću reizbora, sukladno članku 7. ovog Statuta.
Članak 19.

Predsjednik  i zamjenik predsjednika mogu dati ostavku na svoje pozicije bez navođenja razloga.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Upravnom odboru Fondacije.
Članak 20.

Upravni odbor može razriješiti predsjednika i zamjenika predsjednika u slučaju:

a.    isteka mandata i neizbora za naredni mandat (reizbora),
b.    ukoliko im, zbog neaktivnosti ili neispunjavanja nekog od povjerenih im poslova, Upravni odbor izglasa nepovjerenje,
c.    ukoliko ne zastupaju interese Fondacije,
d.    u slučajevima kršenje pozitivnih zakonskih propisa  BiH.
IV. FINANCIRANJE FONDACIJE
Članak 21.

Financiranje djelatnosti Fondacije vrši se: iz osnivačkog uloga Osnivača, dragovoljnim prilozima članstva Osnivača i prijatelja Fondacije, donacijama fizičkih i pravnih osoba, sredstvima dodijeljenim iz proračuna, vladinih i nevladinih organizacija, prihodima od kamata, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda stečenih sukladno zakonu i Statutu.
Članak 22.

Fondacija može radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti utemeljiti subjekte za gospodarsku i drugu djelatnost, pod uvjetima utvrđenim zakonom.
Dobit koju Fondacija ostvari iz neposrednih gospodarskih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva koji su utvrđeni Statutom.
Članak 23.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti Fondacija može, na neodređeno ili određeno vrijeme, angažirati djelatnike i sklapati različite vrste ugovora o djelu.
Sukladno zakonu, Predsjednik, uz suglasnost Upravnog odbora, angažira djelatnike i sklapa ugovore o radu.
Članak 24.

Osnivaču, članovima Upravnog odbora, odgovornim osobama i donatorima, nije dopušteno izravno ili neizravno stjecanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti Fondacije
Ograničenje iz prethodnog stavka ne odnosi se na nadoknadu materijalnih troškova tim osobama u svezi ostvarivanja zakonitih ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom.
Članak 25.

Fondacija za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.
Članak 26.

Fondacija može prestati sa radom dragovoljno ili  pod uvjetima utvrđenim  zakonom.
Odluku o prestanku rada Fondacije donosi Skupština Osnivača, na prijedlog Upravnog odbora Fondacije, dvotrećinskom većinom.
U slučaju donošenje odluke o prestanku rada Fondacije Skupština Osnivača donosi plan likvidacije u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
U slučaju prestanka rada Fondacije imovina Fondacije preostala poslije izvršenja obveza propisanih zakonom dodijelit će se Fondaciji koja  ima iste ili slične ciljeve djelovanja.

V.  ZNAK I  PEČAT FONDACIJE
Članak 27.

Fondacija ima znak slijedećeg izgleda: stilizirana otvorena knjiga, na lijevoj stranici knjige prikazan je globus, a na desnoj crtež geodetskog instrumenta.
Članak 28.

Pečat Fondacije je pravokutnog oblika, veličine 40 x 20 mm, u čijem se rubnom dijelu nalazi tekst: Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, latiničnim pismom, a u sredini pečata nalazi se znak Fondacije.

Članak 29.

Pečatom svoje potpise može ovjeravati predsjednik Upravnog odbora Fondacije i članovi imenovani, posebnom odlukom, od strane Upravnog odbora Fondacije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.

U roku od 30 dana od dana donošenja ovog Statuta ustrojit će se tijela Fondacije utvrđena ovim Statutom.
Tijela ustrojena na temelju ovog Statuta dužna su u roku od 30 dana od dana njihovog ustrojavanja donijeti akta iz svog djelokruga rada nužna za nesmetan rad Fondacije.
Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar Fondacija kod Ministarstva pravde F BiH, a objavit će se na web stranici Osnivača.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar